podmínka-pro-použití

Podmínky využití volnočasového kalendáře pro redakce

1 Rozsah platnosti

Následující ustanovení určují pravidla použití volnočasového kalendáře.

Rozporující ustanovení z Všeobecných obchodní podmínek smluvních partnerů nebudou akceptovány.

2 Poskytovatel a smluvní partner

Poskytovatelem volnočasového kalendáře je Vogtlandkreis.

3 Popis plnění

Vogtlandkreis nabízí smluvním partnerům  - dále redakcím – možnost pomocí volnočasového kalendáře využít  databanku ke zveřejňování informací o kulturních, turistických, sportovních a jiných akcích z oblasti volnočasové, hospodářské a vzdělávací.

Tyto podmínky využití stanovují podmínky, podle kterých mohou redakce zadávat akce do databanky.

Služby volnočasového kalendáře jsou smluvního charakteru. Úspěch není garantován. Poskytovatel provozuje databanku, umožňuje přístup do systému během provozních hodin - 0 až 24 hodin (SEČ) 7 dní v týdnu. Během těchto provozních hodin nabízí poskytovatel redakcím střední míru využitelnosti databanky ve výši 97%.

Data a informace o akcích nebudou nahrávány do databanky poskytovatelem. Provozovatel databanky ručí pouze za její provoz a možnost redakcím nahrávat informace o akcích. Plnění poskytovatele nezahrnuje zajišťování a aktualizaci dat.

Poskytovatel je oprávněn měnit, doplňovat, rozšiřovat a jinak modifikovat svou nabídku služeb (obsah, strukturu databanky a uživatelské rozhraní, atd.), pokud tím nebude výrazně ovlivněna smlouva s redakcí. Redakce bude provozovatelem informovaná o případných změnách.

Na přání mohou spolupracovníci provozovatele poskytnout redakcím školení. Cena tohoto školení se řídí platným ceníkem.

4. Přístup do databanky

Použití databanky je povoleno pouze schváleným redakcím a jejich registrovaným redaktorům. Použití vyžaduje přihlášení a schválení. Požadovaná data při přihlášení musí být správně a pravdivě zadána.

Redakce obdrží po registraci přihlašovací data a heslo. Přihlašovací data a heslo musí být uchovávaná mimo dosah třetích osob.

Pokud bude třikrát za sebou zadáno špatné heslo, přeruší se spojení. V tomto případě se musí zažádat o nová přístupová data.

Pokud by redakce chtěla pověřit jiné osoby se zadáváním dat do databanky (redaktory), pak musí redakce tyto osoby jednotlivě nahlásit. Také se musí nahlásit jedna osoba, které slouží jako kontaktní osoba při řešení problémů a konfliktů (šéfredaktor). Šéfredaktor musí mít nárok na změnu příspěvků jiných redaktorů nebo možnost jejich vymazání.

Pokud odejdou redaktoři z redakce, musí o tom být poskytovatel vyrozuměn, aby došlo k odepření přístupu do databanky.

5 Povinnosti redakce

Provozovatel poskytne redakci návod použití ke stažení (Návod pro redakce). Redakce má povinnost zohledňovat informace, které jsou v návodu uvedeny. Především ohledně přístupu do databanky a příspěvky v ní.

Redakce musí upozornit redaktory na dodržování těchto podmínek využití.

Za poruchy a poškození, ke kterým by redakcí nebo třetími osobami došlo, je zodpovědná redakce.

Redakce a také redaktoři nejsou oprávněni umožnit přístup třetím stranám přes jejich účet. Přístupová data k databance musí být důvěrně uchovávána. Pokud získá třetí strana přístup nebo povědomí o přístupových datech redakce, tak se toto musí okamžitě sdělit provozovateli a vyžádat si nová přístupová data.

Pokud dochází k tomu, že redakce nebo její technická zařízení vyvolávají poruchy, které by mohly ohrozit nebo omezit provoz celé databanky, může být redakce zcela nebo přechodně vyloučena z užívání databanky. Povolení přístupu může být opět dovoleno, když se opravila příčina poruchy redakce.

Náklady na provoz technických zařízení, nutných pro přístup do databanky, nese redakce.

6 Zakázané příspěvky

Provozovatel nabízí redakcím v rámci jedné databanky volnočasového kalendáře publikovat informace ke kulturním, turistickým, sportovním a jiným volnočasovým aktivitám. Databanka slouží tím pádem k evidenci a publikaci volnočasových akcí, především z následujících oblastí:

a) kultura,

b) sport,

c) turismus,

d) aktivity spolků,

e) vzdělávání,

f) hospodářství,

g) volnočasové aktivity.

Použití datové banky k zadávání nebo informování o akcích jiného druhu je zakázáno.

Zakázané jsou především informace o akcích, které nejsou vhodné pro mládež, které jsou pornografického, násilného, extremistického charakteru, v rozporu se zákonem nebo o rasisticky orientované, diskriminující či jiné nezákonné akce, či takové, které nabízejí přímo či nepřímo sexuální služby. Také je zakázáno zadávat akce, které propagují užívání drog nebo nelimitované užívání drog (např. akce s neomezenou konzumací alkoholu atd.)

Volnočasový kalendář by měl zůstat politicky a filozoficky neutrální a být akceptovatelný pro všechny společenské skupiny. Politické akce, akce odborů nebo podnikatelských skupin a jiných lobby-skupin by proto také neměly být zadávány do databanky.

7 Zodpovědnost za příspěvky

Redakce je zodpovědná za publikované obsahy. Sama musí ověřit, jestli tyto záznamy nejsou v rozporu se zákonem nebo porušují práva třetí strany nebo podmínky využití. Dále je redakce zodpovědná za správnost a aktuality záznamů. Redakce je dále zodpovědná za neprodlenou korekturu údajů v případě změny nebo odvolání akce.

Provozovatel nemá povinnost kontrolovat záznamy z hlediska jejich správnosti, úplnosti, korektnosti nebo právní konformity, ani se starat o zadaná data.

8 Následky při porušení, klausule o výmazu

Pokud porušují záznamy zákonná ustanovení nebo dochází k nedodržení dříve popsaných povinností, pokud porušuje záznam právo třetí strany, má provozovatel právo, tyto záznamy do definitivního vyřešení uzavřít nebo vymazat z databanky.

Pokud záznamy porušují práva třetí strany, a provozovatel na to bude upozorněn, uvědomí o tomto okamžitě redakci. Redakce má v tomto případě povinnost sdělit provozovateli všechny nutné informace, které poslouží k obraně proti oprávněnému nároku.

Redakce osvobozuje provozovatele od nároků organizátorů nebo třetích stran, jejichž práva byla poškozena kvůli obsahu ve zveřejnění redakce. Redakce se tímto zavazuje k úhradě všech právních a soudních nákladů, které by mohly vzniknout, pokud by došlo k soudnímu sporu.

9 Ceny

Přihlášení a použití volnočasového kalendáře je v současné době zdarma. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu v budoucnosti.

Redakce bude v případě zpoplatnění předem písemně informována. Poté se bude moci během měsíční lhůty rozhodnout, zda bude volnočasový kalendář dále používat se zpoplatněním.

Vyúčtování bude probíhat podle údajů z přihlášení a zadání identifikace redakce. Měsíční poplatek bude splatný do 14 dnů ode dne obdržení faktury.

10 Práva použití údajů v databance

Databanka a jednotlivé obsahy - pokud není jinak řečeno - jsou pod ochranou autorských práv. Redakce má povinnost zohledňovat autorská práva a tato neporušovat. Především nesmí být databanka ani její části bez souhlasu a povolení provozovatele kopírovaná nebo jinak rozmnožovaná.

Provozovatel má právo, publikovaný obsah opatřit poznávacím znamením/kódem, aby se předešlo neautorizovanému využití. Redakce není oprávněná odstraňovat tento kód. Provozovatel je oprávněn tuto kódovací techniku aktualizovat podle stavu technického vývoje a právních ustanovení.

11 Ochrana dar, sběr uživatelských dat

Provozovatel je oprávněn shromažďovat data k zajištění provozu databanky a pro případ vyúčtování data o provozních procesech, především o způsobu využití, předaném obsahu, době využití a osobních údajích pro identifikaci redaktora.

Provozovatel bude tyto data při dodržení pravidel ochrany osobních údajů shromažďovat a vyhodnocovat.

12 Odpovědnost a ručení

Odpovědnost se řídí dle zákonných předpisů. Odpovědnost sestává z doplnění, tedy vylepšení práce.

Provozovatel neručí za obsah, vlastnictví a správnost veřejných sítí, které používá redakce a za komunikační zařízení uživatele.

Provozovatel ručí za úmyslné porušení nebo hrubou nedbalost, za malou nedbalost pouze jen v případě porušení smluvních povinností. Provozovatel ručí v případě drobné nedbalosti nejvýše v objemu předvídatelné škody.

Zákonné ručení za škody na osobách, převzetí záruky (např. v případě vlastnického práva) nebo rizika při zjišťování tak jako dle zákona o záruce za výrobky, zůstává předchozími ustanoveními nedotčené. V tomto případě ručíme dle zákonných podmínek.

13 Doba trvání a výpověď

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

Smlouva může být kdykoliv oběma stranami bez vysvětlení vypovězena s výpovědní lhůtou 6 týdnů ke konci čtvrtletí. Výpověď musí být sepsána písemnou formou.

Právo na mimořádnou výpověď je tímto nedotčeno. Právo na mimořádnou výpověď je možné uplatnit tehdy, pokud redakce způsobuje poruchy v provozu celé databanky a redakce i před výzvu zdroje poruch neodstraní.

14 Konečná ustanovení

Je-li zákazník obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo veřejný právní subjekt, pak je výlučným místem pro soudní řízení sídlo poskytovatele Plavno.

Smlouva je sepsána dle německého práva. Smluvním jazykem je němčina.

Podmínky využití volnočasového kalendáře pro vydavatele

1 Rozsah platnosti

Následující stanovení určují pravidla použití volnočasového kalendáře pro vydavatele - dále uživatele.

Rozporující ustanovení z Všeobecných obchodní podmínek smluvních partnerů nebudou akceptovány.

2 Poskytovatel a smluvní partner

Poskytovatelem volnočasového kalendáře je Vogtlandkreis.

Poskytuje vydavatelům – dále uživatelům – právo na využití databanky dle následujících podmínek užívání.

3 Popis plnění

Vogtlandkreis dává uživatelům k dispozici informace o kulturních, turistických, sportovních a jiných akcích z oblasti volnočasové, hospodářské a vzdělávací.

Tyto smluvní podmínky regulují:

a) Online použití databanky a jejích částí;

b) Rozmnožování jednotlivých obsahů databanky skrze uživatele přes stahování nebo tisku.

Služby volnočasového kalendáře jsou smluvního charakteru. Úspěch není garantován. Poskytovatel provozuje databanku, umožňuje přístup do systému během provozních hodin - 0 až 24 hodin (SEČ) 7 dní v týdnu. Během těchto provozních hodin nabízí poskytovatel redakcím střední míru využitelnosti databanky ve výši 97%.

Data a informace o akcích nebudou nahrávány do databanky poskytovatelem. Provozovatel databanky se snaží udržovat údaje v databance v co nejaktuálnějším stavu. Provozovatel databanky se stará ale jen o provoz databanky, o možnost přístupu a o obsah databanky. Plnění poskytovatele nezahrnuje zajišťování a aktualizaci dat.

Poskytovatel je oprávněn měnit, doplňovat, rozšiřovat a jinak modifikovat svou nabídku služeb (obsah, strukturu databanky a uživatelské rozhraní, atd.), pokud tím nebude výrazně ovlivněna smlouva s uživatelem. Uživatel bude provozovatelem informován o případných změnách.

Na přání mohou spolupracovníci provozovatele poskytnout uživatelům školení. Cena tohoto školení se řídí platným ceníkem.

4. Přístup k databance uživatelem

Použití databanky vyžaduje přihlášení a schválení. Požadovaná data při přihlášení musí být správně a pravdivě zadána.

Uživatel obdrží po registraci přihlašovací data a heslo. Přihlašovací data a heslo musí být uchovávaná mimo dosah třetích osob.

Pokud bude třikrát za sebou zadáno špatné heslo, přeruší se spojení. 

5 Povinnosti uživatele

Provozovatel poskytne uživateli v rubrice "Podmínky použití" návod použití ke stažení (Návod pro redakce). Uživatel má povinnost zohledňovat informace ohledně přístupu do databanky a stahování obsahů.

Za poruchy a poškození, ke kterým by uživatelem nebo třetími osobami došlo, je zodpovědný uživatel.

Uživatel není oprávněn umožnit přístup třetím stranám přes jeho účet. Přístupová data k databance musí být důvěrně uchovávána. Pokud získá třetí strana přístup nebo povědomí o přístupových datech uživatele, tak se toto musí okamžitě sdělit provozovateli a vyžádat si nová přístupová data.

Pokud dochází k tomu, že uživatel vyvolává poruchy, které by mohly ohrozit nebo omezit provoz celé databanky, může být uživatel zcela nebo přechodně vyloučen z užívání databanky. Povolení přístupu může být opět dovoleno, když se opravila příčina poruchy ze strany uživatele.

6 Ceny

Přihlášení a použití volnočasového kalendáře je v současné době zdarma. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu v budoucnosti.

Uživatel bude v případě zpoplatnění předem písemně informován. Poté se bude moci během měsíční lhůty rozhodnout, zda bude volnočasový kalendář dále používat se zpoplatněním.

Vyúčtování bude probíhat podle údajů z přihlášení a zadání identifikace uživatele. Měsíční poplatek bude splatný do 14 dnů ode dne obdržení faktury.

7 Práva použití údajů v databance

Databanka a jednotlivé obsahy - pokud není jinak řečeno - jsou pod ochranou autorských práv. Uživatel má povinnost zohledňovat autorská práva a tato neporušovat. Především nesmí být databanka ani její části bez souhlasu a povolení provozovatele kopírovaná nebo jinak rozmnožovaná.

Provozovatel má právo, publikovaný obsah opatřit poznávacím znamením/kódem, aby se předešlo neautorizovanému využití. Uživatel není oprávněn odstraňovat tento kód. Provozovatel je oprávněn tuto kódovací techniku aktualizovat podle stavu technického vývoje a právních ustanovení.

8 Ochrana dar, sběr uživatelských dat

Provozovatel je oprávněn shromažďovat data k zajištění provozu databanky a pro případ vyúčtování data o provozních procesech, především o způsobu využití, předaném obsahu, době využití a osobních údajích pro identifikaci uživatele.

Provozovatel bude tyto data při dodržení pravidel ochrany osobních údajů shromažďovat a vyhodnocovat.

9 Odpovědnost a ručení

Odpovědnost se řídí dle zákonných předpisů. Odpovědnost sestává z doplnění, tedy vylepšení práce.

Provozovatel neručí za obsah, vlastnictví a správnost veřejných sítí, které používá uživatel a za komunikační zařízení uživatele.

Provozovatel ručí za úmyslné porušení nebo hrubou nedbalost, za malou nedbalost pouze jen v případě porušení smluvních povinností. Provozovatel ručí v případě drobné nedbalosti nejvýše v objemu předvídatelné škody.

Zákonné ručení za škody na osobách, převzetí záruky (např. v případě vlastnického práva) nebo rizika při zjišťování tak jako dle zákona o záruce za výrobky, zůstává předchozími ustanoveními nedotčené. V tomto případě ručíme dle zákonných podmínek.

10 Doba trvání a výpověď

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

Smlouva může být kdykoliv oběma stranami bez vysvětlení vypovězena s výpovědní lhůtou 6 týdnů ke konci čtvrtletí. Výpověď musí být sepsána písemnou formou.

Právo na mimořádnou výpověď je tímto nedotčeno. Právo na mimořádnou výpověď je možné uplatnit tehdy, pokud uživatel způsobuje poruchy v provozu celé databanky a uživatel i před výzvu zdroje poruch neodstraní.

11 Konečná ustanovení

Je-li zákazník obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo veřejný právní subjekt, pak je výlučným místem pro soudní řízení sídlo poskytovatele Plavno.

Smlouva je sepsána dle německého práva. Smluvním jazykem je němčina.